உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே

இன்றைய செய்திகள்:

கடலூர் மாவட்ட செய்திகள்
செவ்வாய், மார்ச் 08, 2011

அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக தேர்வு ( டிசம்பர் 2010 ) முடிவுகள் வெளியீடு


அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக தொலைதூர படிப்புகளுக்கு டிசம்பர் 2010 தேர்வுகள் நடைபெற்றது. அதன் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  

 கீழ்காணும் பாடபிரிவுகளுக்கு இன்று தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  • B.A.L. (E.M.)

 • B.G.L. (E.M.)

 • B.L.I.S. (E.M.)
 • M.A. Sociology (E.M. & T.M.)

 • M.A. Economics (E.M. & T.M.)


 • M.A. Business Economics (E.M. & T.M.)


 • M.A. Environmental Economics (E.M. & T.M.)

 • M.A. History & Heritage Management (E.M. & T.M.)


 • M.A. History & Tourism Management (E.M. & T.M.)

 • M.A. Population Studies (E.M. & T.M.)


 • M.A. Political Science (E.M. & T.M.)

 • M.A. International Relations (E.M. & T.M.)


 • M.A. Police Administration (E.M. & T.M.)


 • M.A. Linguistics (E.M. & T.M.)

 • M.A. Translation Studies (E.M.) • M.A. Human Rights
 • M.A. Disaster Management • M.A. Rural Management


 • M.B.A. E-Business (E.M.)


 • M.B.A. International Business (E.M.)

 • M.B.A. Human Resource Management (E.M.)

 • M.B.A. (2 Years E.M.)

 • M.B.A. (2 Years T.M.)

 • M.B.A. Applied Management

 • M.B.A. Design Management

 • M.B.A. Retail Management

 • M.B.A. Global

 • M.B.A. Safety Management

 • M.B.A. Online

 • M.Com. (E.M. & T.M.)

 • M.Com. Co-op. Management (E.M. & T.M.)

 • M.Com. Banking & Insurance Management (E.M. & T.M.)

 • M.Com. Computer Applications (E.M.)

 • M.Com. Education Management (E.M.)

 • M.Com. Entrepreneurship

 • M.Com. Marketing

 • M.H.Sc Applied Ergonomics

 • M.H.Sc Public Health

 • M.H.Sc Physiotherapy

 • M.H.Sc Occupational Physiotherapy

 • M.H.Sc Applied Ergonomics

 • M.L.I.S. (E.M.)

 • M.L.M. (E.M.)

 • M.Phil. Philosophy

 • M.Phil. Botany

 • M.Sc. Mathematics (E.M.)

 • M.Sc. Zoology (E.M.)

 • M.Sc. Botany (E.M.)

 • M.Sc. Electronic Science (E.M.)

 • M.Sc. Geoinformatics (E.M.)

 • M.Sc. Mathematics Lateral Entry-II Year

 • M.Sc. Zoology Lateral Entry-II Year

 • M.Sc. Information Techonology

 • M.Sc. Bioinformatics

 • M.Sc. Information Techonology Lateral Entry-II Year

 • MHRM

 • P.G.Diploma in Advertising (E.M.)

 • P.G.Diploma in Co-op. Management (E.M. & T.M.)

 • P.G.Diploma in Hospital Management (E.M.)

 • P.G.Diploma in Library Automation & Networking

 • P.G.Diploma in Health Science in Public Health

 • P.G.Diploma in Human Resource Management

 • P.G.Diploma in Banking and Insurance

 • P.G.Diploma in Finance and Taxation

 • P.G.Diploma in Advertising and Salesmanship

 • Diploma in Accounting & Finance (E.M.)

 • Diploma in Computer Applications

 • Diploma in Youth & Dev. Work(CYP-HRD)

 • C.L.I.S. (E.M. & T.M.)

 • Pre-Foundation Programme

 • Foundation Programme (E.M. & T.M.) I Year

 • Foundation Programme (E.M. & T.M.) II Year
 • 0 கருத்துகள்:

  நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள

  Country wise Vistior